Osvaldo Ravelli Masculino

Padres: Ravelli, Angela Zürcher
Hermanos: Ricardo Ravelli