Ricardo Ravelli Masculino

Padres: Ravelli, Angela Zürcher
Hermanos: Osvaldo Ravelli