Hilda Emmerman Masculino

Padres: Otto Emmermann, Ida Zürcher
Hermanos: Otito Emmerman, Irma Emmerman, Edith Emmerman