Edith Emmerman Femenino

Padres: Otto Emmermann, Ida Zürcher
Hermanos: Otito Emmerman, Irma Emmerman, Hilda Emmerman