Irma Emmerman Femenino

Padres: Otto Emmermann, Ida Zürcher
Hermanos: Otito Emmerman, Edith Emmerman, Hilda Emmerman