Otito Emmerman Masculino

Padres: Otto Emmermann, Ida Zürcher
Hermanos: Irma Emmerman, Edith Emmerman, Hilda Emmerman